Wednesday, March 21, 2012

तुझी आठवण

पावसाच्या थेंबांनी मन भरून टाकलंय तुझ्या ओंजळीत रितं करण्यासाठी
पण तू कुठे आहेस माझी ओंजळ भरण्यासाठी ?
गार वाऱ्याने फुलवून टाकलंय मला,
तुझ्या आठवणीसारखा तूच पाठवलं आहेस का त्याला तुझ्या निरोपासाठी?

तुझी आठवण पावसासारखी येते
चिंब भिजवून मोहवून टाकते
आणि मग मी पुन्हा वाट पाहते
अजुन एक सरी साठी........

(These are created a long time back when the first rains had brought the beautiful smell of the earth.. posted only now..)

No comments: